La Bibia Piemonteisa – Leture bìbliche për Dominica 8 Novèmber 2020 – Duminica apress la Pancòsta ch’a fà 23

Leture bìbliche: Salm 78:1-7Giosuè 24:1-281 Tessalonicèis 4:13-18Maté 25:1-13

con le vos ëd Pàul Castlin-a, March Moretti, Màssim Marietta, Anin Ferrero, Gianni Marietta.

“Noi i vorsoma pa, frej e seur, ch’i reste ant l’ignoransa”. La fòrsa dla fej ebràica e cristian-a a sta ant l’istrussion. Dé a l’é Pare e Magìster ch’a mostra ai sò fieuj e fije ij fàit ëd la vita e coma rëspondje. A àussa ‘l vel ch’a jë stërma da nòstra vista, nojàutri i na pijoma cossiensa e i na rëspondoma ‘d conseguensa. Costa conossensa, peuj, i la passoma anans ai nòstri fieuj e fije, naturaj e spirituaj, e sossì da generassion a generassion. A l’é sossì ch’an presenta ancheuj ël Salm ëd costa sman-a, le paròle dariere ‘d Giosuè, l’apòstol Pàul e Gesù midem. As trata ‘d na paròla d’arvelassion ch’a ispira speransa, fiusa an Nosgnor e fòrsa.

I. Salm 78:1-7

Nosgnor Dé a l’é për nojàutri Pare e Magister, e, an cola fonsion-lì, chiel a l’ha soèn për ij sò fieuj e fije, për lor as buta volenté a disposission. Con lor chiel a parla, comunica, a-j compagna, a-j men-a anans, a-j arpròcia për sò bin ëd lor.  Lor a lo scoto con atension e fiusa. A son dispòst a amprende. Nosgnor Dé a l’é n’esempi e ‘n model ëd comunicassion per ij pare e le mare cristian anvers ij sò fieuj, naturaj o spirituaj ch’a sìo. Sossì as arpet da generassion a generassion për ël pòpol ëd Nosgnor. A l’é sossì ch’a l’é butà an evidensa ant la prima part dël Salm 78 ch’i andoma a sente adess.

“Fà ‘tension, mè pòpol, a mia istrussion! Scota le paròle ch’it diso. I canteraj na canson ch’a dà sapiensa. I faraj ëd considerassion ancreuse an sij temp antich. Lòn ch’i l’oma sentù e amprendù, lòn ch’ ij nòstri vej a l’han contane, i lo stërmeroma nen ai nòstri fieuj. I contëroma a la generassion ch’a ven ëd lòn che Nosgnor a l’ha fàit e ch’a l’é degn ëd làude. I-j conteroma ‘d sòa fòrsa e dle maravije ch’a l’ha fàit. Nosgnor a l’ha stabilì un pat con Giacòb, a l’ha fissà na lej an Israel. A l’ha comandà ai nòstri vej ‘d fé conòsse ai sò fieuj lòn che chiel a l’ha fàit, parèj che le generassion ch’a vniran, ij fieuj ch’a son ancora da nasse, a peudo conoss-lo. Lor a vniran grand e, a sua vira, a conteran ëd sòn ai sò fieuj. Anlora ‘dcò lor a duvertran ël cheur a Nosgnor. A dësmentieran nen j’euvre ‘d Nosgnor e a scotran lòn che Nosgnor a comanda”.

II. Giosué 24:1-3; 14-25

Mosè a l’era n’òm dël tut consacrà a Nosgnor. La paròla che chiel a l’avìa arseivù da Dé, chiel a la trasmët torna a sò fieul ant lë spirit, Giosuè, ch’a lo rendrà peui sò fidà sucessor e cap dël pòpo ëd Nosgnor…

Për lesi tut. A i’é ëdcò la registrassion da scoté, con la musica! – Leggi tutto. C’è anche l’audio, con la musica!

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*